Kraków 08.04.2021

Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 8 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła z Panem Tomaszem Majewskim (dalej: „Pożyczkodawca”) aneks (dalej: „Aneks”) do umowy pożyczki z dnia 30 września 2017 r. (dalej: „Pożyczka”).

W ramach zawartego Aneksu:
1) Spółka i Pożyczkodawca potwierdzili, że na dzień zawarcia Aneksu kwota Pożyczki wraz z odsetkami wynosi 5.763.983,02 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 02/100),
2) wydłużono okres finansowania do 6 grudnia 2023 r.,
3) ustalono oprocentowanie Pożyczki na 2 proc. w skali roku,
4) ustalono, iż w przypadku pozyskania przez Spółkę środków z tytułu emisji akcji, emisji obligacji, pożyczki lub kredytu bankowego, Spółka zobowiązuje się do spłaty (częściowej lub całkowitej) Pożyczki wraz z odsetkami o kwotę stanowiącą nadwyżkę kwoty pozyskanych środków ponad kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych 00/100),
5) ustalono, że w przypadku dokonania przez Spółkę zwrotu Pożyczkodawcy kwoty 5.187.584,72 zł (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 72/100) w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zawarcia Aneksu, pozostała część należnej Pożyczkodawcy kwoty, tj. 576.398,30 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 30/100), podlega umorzeniu,
6) umożliwiono Spółce wcześniejsze spłaty Pożyczki wraz z odsetkami w kwotach każdorazowo nie niższych niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).