Struktura Akcjonariatu

AKCJONARIUSZ Ilość akcji(szt.)              Udział % w kapitale zakładowym Ilość głosów(szt.) Udział % w głosach na WZA
Krzysztof Jakubowski 12 000 000 22,42 12 000 000 22,42
Michał Sokolski 12 000 000 22,42 12 000 000 22,42
January Ciszewski (wraz z Zielona sp. z o.o. ) 4 567 600 8,54 4 567 600 8,61
Tomasz Majewski 3 305 000 6,18 3 305 000 6,18
Artur Górski 3 135 973 5,86 3 135 973 5,86
Grzegorz Krupnik 2 880 000 5,38 2 880 000 5,38
Pozostali Akcjonariusze 15 627 867 29,20 15 627 867 29,20
SUMA 53 516 440 100,00 53 516 440 100,00